avatar

Ziheng Jiang

Senior Staff Research Scientist
ByteDance
ziheng.misc@gmail.com


About Me

Ziheng works on large language model (LLM) systems at Bytedance, focusing on scaling and optimizing LLM training and inference. He was a Ph.D. student advised by Luis Ceze and Tianqi Chen in the Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering at the University of Washington. He received his Bachelor’s degree from Fudan University, where he was a member of Fudan NLP Lab, working with Xipeng Qiu, and Zheng Zhang.

He is/was heavily involved in projects: MegaScale, Apache TVM, Apache MXNet

Research Interests

News

Selected Publications

Ziheng's work has been cited more than 3000 times. Here are some selected papers in the field of Machine Learning Systems. See a full-list of publication at Google Scholar.

 1. Ziheng Jiang*, Haibin Lin*, Yinmin Zhong*, Qi Huang, Yangrui Chen, Zhi Zhang, Yanghua Peng, Xiang Li, Cong Xie, Shibiao Nong, Yulu Jia, Sun He, Hongmin Chen, Zhihao Bai, Qi Hou, Shipeng Yan, Ding Zhou, Yiyao Sheng, Zhuo Jiang, Haohan Xu, Haoran Wei, Zhang Zhang, Pengfei Nie, Leqi Zou, Sida Zhao, Liang Xiang, Zherui Liu, Zhe Li, Xiaoying Jia, Jianxi Ye, Xin Jin, Xin Liu
  21st USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI), 2024.

 2. Li-Wen Chang, Wenlei Bao, Qi Hou, Chengquan Jiang, Ningxin Zheng, Yinmin Zhong, Xuanrun Zhang, Zuquan Song, Ziheng Jiang, Haibin Lin, Xin Jin, Xin Liu
  Preprint, 2024.

 3. Bojian Zheng*, Ziheng Jiang*, Cody Hao Yu, Haichen Shen, Joshua Fromm, Yizhi Liu, Yida Wang, Luis Ceze, Tianqi Chen, Gennady Pekhimenko
  the Conference on Machine Learning and Systems (MLSys), 2022.

 4. Ziheng Jiang*, Chiyuan Zhang*, Kunal Talwar, Michael C. Mozer
  International Conference on Machine Learning (ICML), 2021.

 5. Thierry Moreau, Tianqi Chen, Luis Vega, Jared Roesch, Eddie Yan, Lianmin Zheng, Josh Fromm, Ziheng Jiang, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
  IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (IEEE MICRO), 2019.

 6. Tianqi Chen, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Ziheng Jiang, Thierry Moreau, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
  the Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS), 2018.

 7. Tianqi Chen, Thierry Moreau, Ziheng Jiang, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Haichen Shen, Meghan Cowan, Leyuan Wang, Yuwei Hu, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
  USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI), 2018

 8. Ziheng Jiang, Tianqi Chen, Mu Li
  the Conference on Machine Learning and Systems (MLSys), 2018.